Projekt nr POIR.03.03.03-24-0047/20

Tytuł projektu: “Rozwój działalności eksportowej firmy EKO-LIGHT Sp. z o.o. Sp.k. poprzez udział w Branżowym Programie Promocji dla Branży Budowy i Wykańczania Budowli.”

Cele i efekty realizacji projektu:

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest intensyfikacja działalności związanej z internacjonalizacją, w tym zwiększenie rozpoznawalności marki produktowej, pozyskanie nowych kontrahentów oraz budowanie podwalin dla długofalowych relacji biznesowych. Wymiernym efektem prowadzonych działań będzie osiągnięcie docelowej wartości przychodów ze sprzedaży produktów na eksport oraz podpisanie kontraktów z zagranicznymi kontrahentami. Działania objęte projektem wpisane w długoterminową strategię rozwoju firmy mają na celu ugruntowanie pozycji na rynkach zagranicznych i umocnienie marki produktowej postrzeganej przez pryzmat jej wysokiej jakości i unikatowości.

Wartość projektu: 516 400,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 154 920,00 PLN