Polityka prywatności – EKO-LIGHT

Niniejsza polityka ma charakter jedynie informacyjny i nie jest żadnym źródłem Twoich obowiązków. Celem Polityki jest jasne zaprezentowanie Tobie zasad funkcjonowania Naszej Strony Internetowej, a także zasad postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania oraz ochrony prawem autorskim treści zamieszczonych na stronie https://eko-light.com/

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest EKO-LIGHT TEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Główna 142, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001000227, posiadająca nr REGON: 241466051; NIP: 9492133319.

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod w/w. adresem, adresem e-mail: biuro@eko-light.com lub numerem telefonu: +48 666 503 333.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator dokłada starań najwyższej jakości, aby chronić wszystkie powierzone mu dane osobowe. Zapewnia zgodność z prawem procesu przetwarzania danych osobowych Klientów. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Dodatkowo, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Naszą Stronę Internetową oraz Platformę Sprzedażową b2b, ale również Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, np. za pośrednictwem witryny internetowej https://www.facebook.com Administrator nie ma jednak wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych bądź innych innych witryn, jak: https://instagram.com, https://www.linkedin.com/feed/, https://www.youtube.com/, https://www.tiktok.com/pl-PL/, https://pl.pinterest.com/.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach oraz na różnych podstawach prawnych w zależności od tego z jakich funkcjonalności Naszej Strony Internetowej i Platformy Sprzedażowej b2b korzystasz.

Dane osobowe przetwarzane są w szczególności w następujących celach:

 • przesyłanie treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji, na który Użytkownik wyraził dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub poprzez wiadomość sms i/lub telefonicznie na wskazany nr telefonu, w celu prezentacji ofert handlowych oraz przesyłania spersonalizowanych informacji o produktach i usługach EKO-LIGHT TEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Główna 142, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001000227, posiadająca nr REGON: 241466051; NIP: 9492133319– na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • komunikacji z Użytkownikiem i udzielenie odpowiedzi na wiadomości przesyłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Naszej Stronie Internetowej: https://eko-light.com/ – w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes Administratora polegający na budowaniu i rozwijaniu relacji z Użytkownikami, udzielaniu odpowiedzi na zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury i zawartości do potrzeb Użytkowników, tworzenia zagregowanych statystyk oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwis usług – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń czy dostosowania i rozwoju strony: https://eko-light.com/, w tym jej struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ochrony interesów Użytkowników bądź wyjaśnienia stanu faktycznego przy rozpatrywaniu sporów, nieprawidłowości bądź nadużyć oraz technicznych, związanych z administracją serwerami (adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych). Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji pozwalających na m.in. określenie regionu, z którego następuje połączenie w celu ustalenia domyślnego języku interfejsu serwisu oraz pozwalających na dostosowanie treści marketingowych do indywidualnych preferencji Użytkownika;

Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Użytkowników do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług Administratora, poprzez udostępnione narzędzia w ramach Naszej Strony Internetowej https://eko-light.com/ Użytkownik wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na udostępnienie jej danych Administratorowi.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na promowaniu naszej marki, poprawie jakości świadczonych przez nas usług, a także bieżącej komunikacji z użytkownikami. Przetwarzamy dane również w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

DANE POBIERANE PODCZAS WIZYTY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Podczas wizyty na naszej stronie Internetowej https://eko-light.com/, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty takie jak: publiczny adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, identyfikatory online, w tym identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń; identyfikatory klienta. Dane te są zbierane automatycznie i służą do celów statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO i nie są przekazywane żadnym innym podmiotom.

Powierzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów, podmiotom z nami współpracującym. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nad danych.

W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych; wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000.)
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

PRZEKAZYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Dane osobowe mogą być przekazywane Odbiorcom danych, którzy są dostawcami usług, realizującymi określone zadania w imieniu EKO-LIGHT TEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Główna 142, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001000227, posiadająca nr REGON: 241466051; NIP: 9492133319: usługi związane z technologią (np. wsparcie Strony Internetowej).

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim – w przypadkach niewskazanych przez Administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

 1. do czasu wycofania wyrażonej zgody,
 2. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,
 3. do czasu skutecznego żądania usunięcia danych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

WYSYŁANIE POWIADOMIEŃ HANDLOWYCH – NEWSLETTER

W ramach swojej działalności promocyjnej, możliwe jest skorzystanie z subskrypcji newsletteru lub informacji handlowych dotyczących EKO-LIGHT TEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Główna 142, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001000227, posiadająca nr REGON: 241466051; NIP: 9492133319.

Po uzyskaniu zgody, EKO-LIGHT TEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Główna 142, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001000227, posiadająca nr REGON: 241466051; NIP: 9492133319 będzie przesyłać Państwu informacje na temat swoich produktów, działań i spersonalizowanych usług zgodnie z Państwa upodobaniami i preferencjami. Ponadto mogą Państwo również otrzymywać informacje dotyczące promocji, nowości czy wydarzeń organizowanych przez EKO-LIGHT TEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Główna 142, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001000227, posiadająca nr REGON: 241466051; NIP: 9492133319.

Mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie newsletteru, informacji handlowych korzystając z linku lub przycisku umieszczonego w tym celu w każdej wysłanej wiadomości lub bezpośrednio wyrazić chęć cofnięcia zgody w dowolny z następujących sposobów:

 • wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: marketing@milagrolighting.eu
 • listownie na adres: ul. Główna 142, 42 – 280 Częstochowa

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. Odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych Danych Osobowych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne spełniające wymogi RODO.

W przypadku przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dokładamy wszelkich starań, żeby nasi partnerzy zapewniali odpowiedni poziom ochrony poprzez podjęcie dodatkowych zabezpieczeń bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Klient ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami.

GOOGLE ANALYTICS

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

W ramach Google Analytics zbieramy również dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

ADAPTACJA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

EKO-LIGHT TEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie jest aktywny i obecny na portalach społecznościowych i platformach w celu komunikowania się z zainteresowanymi stronami i użytkownikami oraz informowania ich o dalszych ofertach. W celu spełnienia wymaganego obowiązku przejrzystości, informujemy Państwa tutaj o przetwarzaniu i wykorzystywaniu Państwa danych osobowych, o ile wiemy i możemy mieć na nie wpływ.

Facebook, LinkedIn

Działamy na portalu społecznościowych Facebook (tzw. “fan page”) w ramach wspólnej odpowiedzialności z Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA (“Facebook”), w celu komunikowania się za ich pośrednictwem z wyznawcami (takimi jak nasi klienci i osoby zainteresowane) oraz dostarczania informacji o naszych produktach, konkursach i innych działaniach. Umowę z Facebookiem można zobaczyć tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Istnieje możliwość otrzymywania od Facebook statystyk dotyczących korzystania z naszych stron fanowskich (np. liczbę, nazwiska, interakcje, takie jak upodobania i komentarze, a także zbiorcze informacje demograficzne i inne informacje lub statystyki). Więcej informacji na temat charakteru i zakresu tych statystyk można znaleźć w ogłoszeniu o statystykach stron na Facebooku, a więcej informacji na temat poszczególnych obowiązków można znaleźć w dodatku Facebook Page Insights. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO oparty na naszym wyżej wymienionym uzasadnionym interesie.

Nie mamy żadnego wpływu na dane, które są przetwarzane przez Facebook na własną odpowiedzialność zgodnie z warunkami korzystania z Facebooka. Zwracamy jednak uwagę, że podczas odwiedzania stron fanowskich, dane o zachowaniach użytkowników są przekazywane z Facebooka i stron fanowskich do Facebooka. Facebook sam przetwarza powyższe informacje w celu stworzenia bardziej szczegółowych statystyk oraz dla własnych badań rynku i celów reklamowych, na które nie mamy wpływu. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce danych na Facebooku. W zakresie, w jakim otrzymujemy Państwa dane osobowe podczas korzystania z fan page’ów, mają Państwo prawo do praw wymienionych w niniejszej polityce prywatności. Jeśli chcesz dochodzić swoich praw przeciwko Facebookowi, najłatwiej jest skontaktować się bezpośrednio z Facebookiem. Facebook zna zarówno szczegóły dotyczące technicznego działania platform i związanego z tym przetwarzania danych, jak i konkretne cele przetwarzania danych i może na żądanie wdrożyć odpowiednie środki, jeżeli użytkownik korzysta z przysługujących mu praw. Chętnie wesprzemy Państwa w dochodzeniu Państwa praw, o ile będzie to możliwe oraz przekażemy Państwa wnioski do Facebooka.

Korzystamy również z portalu Linked Pragniemy zwrócić uwagę, że użytkownik korzysta z platformy LinkedIn i jej funkcji na własną odpowiedzialność, dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. Obserwuj/Follow, Dowiedz się więcej/Learn more). EKO-LIGHT TEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie nie gromadzi danych osobowych za pośrednictwem konta LinkedIn i nie przekazuje żadnych danych osobowych do LinkedIn. Podczas odwiedzania konta EKO-LIGHT TEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie LinkedIn dane osobowe są zbierane za pomocą plików cookie lub trackerów (LinkedIn Tracker, Google Analytics, Facebook Custom Audience, itp.). Takie dane mogą być zbierane przez LinkedIn również przez osoby odwiedzające tę stronę, które nie są zalogowane lub zarejestrowane w LinkedIn. Informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez LinkedIn można znaleźć w Polityce prywatności LinkedIn. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/l/dpa

ZABEZPIECZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania, może osłabić ich skuteczność, przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.

Administrator odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu, a Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa oraz zabezpiecza stronę przed możliwą kradzieżą danych lub atakiem hakerskim.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie treści zamieszczone na naszej stronie są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2022.2509). Zawartość serwisu nie może być kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania treści dla dozwolonego przepisami prawa użytku osobistego.

Wszelkie prawa dotyczące zawartości elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, filmów oraz innych podlegają ochronie prawnej i są zastrzeżone na rzecz EKO-LIGHT TEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Główna 142, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001000227, posiadająca nr REGON: 241466051; NIP: 9492133319 lub odpowiednio na rzecz podmiotów z nim współpracujących.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od dnia 18.04.2024 r.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na podane powyżej adresy Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych z dopiskiem „Dane osobowe”.