REGULAMIN PLATFORMY ZAKUPOWEJ b2b – b2b EKO – LIGHT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Platforma zakupowa https://b2b.eko-light.com/ jest prowadzona przez:
  EKO-LIGHT TEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Główna 142, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001000227, posiadająca nr REGON: 241466051; NIP: 9492133319.
 2. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania z platformy zakupowej oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem platformy zakupowej https://b2b.eko-light.com/.
 3. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z platformy zakupowej zgodnie z jej przeznaczeniem.
 4. Klient może korzystać z platformy zakupowej B2B wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz Polityce prywatności https://eko-light.com/
 5. Polityka prywatności jest dostępna na stronie https://eko-light.com/.
 6. Warunkiem korzystania z Platformy zakupowej B2B jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 7. Platforma zakupowa B2B oferuje Klientom możliwość przeglądania towarów, nabywania towarów oraz inne funkcjonalności opisane poniżej w Regulaminie.
 8. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na funkcjonowanie platformy zakupowej B2B, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w jej zawartość lub elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 9. Zabronione jest wykorzystywanie platformy zakupowej B2B do celów innych niż wynikających bezpośrednio z Regulaminu.
 10. Prawa do zawartości strony internetowej https://b2b.eko-light.com/ , w tym do zawartych na niej treści, zdjęć, opisów, znaków towarowych oraz innych utworów i elementów, przysługują wyłącznie EKO-LIGHT TEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Główna 142, REGON: 241466051; NIP: 9492133319. Zabronione jest kopiowanie i modyfikowanie zawartości strony internetowej https://b2b.eko-light.com/, za wyjątkiem pkt XII niniejszego Regulaminu.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca dostęp do platformy B2B dostępnej pod adresem https://b2b.eko-light.com i nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U.2023.1610);
 4. Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach platformy zakupowej zgodnie z Regulaminem, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności platformy zakupowej po aktywacji konta na stronie https://b2b.eko-light.com/.
 5. Koszty dostawy – rozumie się przez to koszty dostarczenia Towarów objętych potwierdzonym Zamówieniem na adres wskazany przez Klienta, widoczne na platformie zakupowej;
 6. Licencja – nieodpłatna, wyłączna licencja na korzystanie z utworów, udzielana Klientowi przez Sprzedawcę na podstawie Regulaminu;
 7. Regulamin – niniejszy dokument;
 8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na platformie zakupowej;
 9. Platforma zakupowa (Platforma) – sklep internetowy dla przedsiębiorców prowadzony pod adresem: https://b2b.eko-light.com/;
 10. Sprzedawca – EKO-LIGHT TEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Główna 142, REGON: 241466051; NIP: 9492133319;
 11. Towar – produkty prezentowane na platformie zakupowej, których dokładny opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem;
 14. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2020.344);
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2020.344);
 16. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2022.2509);
 17. Utwory – wszelkie zamieszczone na stronie internetowej https://eko-light.com/https://b2b.eko-light.com/ materiały, zdjęcia, grafiki, nazwy handlowe oraz opisy produktów – spełniające cechy utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których Sprzedawcy przysługują autorskie prawa majątkowe.

III. KONTO

 1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych dostępnych na stronie internetowej https://b2b.eko-light.com/. Po pozytywnej weryfikacji danych wprowadzonych w formularzu, Sprzedawca aktywuje konto Klienta, które umożliwia korzystanie z Platformy.
 2. Wypełnienie formularzy nie jest jednoznaczne z aktywacją Konta.
 3. Sprzedawca może odmówić aktywacji Konta w przypadku, gdy dane podane podczas Rejestracji są niepoprawne, niekompletne, bądź budzą wątpliwości co do autentyczności.
 4. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna, aczkolwiek niezbędna celem aktywacji Konta oraz korzystania z Platformy i dokonywania zakupów.
 5. Weryfikacja danych trwa do 14 dni od momentu poprawnie zakończonej Rejestracji.
 6. Informacja o aktywacji lub odmowie aktywacji Konta przekazywana jest drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

IV. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Opisy towarów, dane techniczne, ceny oraz wszelkie informacje umieszczone na stronie https://b2b.eko-light.com/ nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Klient kompletuje Zamówienie poprzez wybór towarów na Platformie i dodanie ich do Koszyka.
 3. Klient ma możliwość określenia liczby poszczególnych towarów, które mają stanowić przedmiot Zamówienia.
 4. Koszty dostawy są doliczane automatycznie do wartości Zamówienia zgodnie z opcjami zaznaczonymi przez Klienta.
 5. Klient w procesie składania Zamówienia wybiera adres i sposób dostawy oraz metodę płatności i potwierdza swój wybór przesyłając Zamówienie do Sprzedawcy.
 6. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty nabycia wybranych towarów po cenach określonych w Zamówieniu.
 7. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta podczas procesu rejestracji. Jest to moment zawarcia umowy kupna sprzedaży.
 8. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia ze strony Sprzedawcy jest równoznaczny z odmową zawarcia umowy sprzedaży Towarów.
 9. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej faktur VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r oraz rozporządzeniem ministra finansów z dnia 20.12.2012 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 10. Klient po każdym zakupie otrzyma fakturę VAT, która jest dostępna do pobrania na Platformie w zakładce historia faktur. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może także dostarczać faktury VAT drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie rejestracji.
 11. Własność towaru przechodzi na Klienta z chwilą i w miejscu dostarczenia zamówionego towaru do Klienta.

V. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów dostępnych na platformie zakupowej są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w walucie złoty polski.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata) w oparciu o fakturę pro-forma w terminie w niej wskazanym,
  • płatność gotówką lub kartą w Salonie znajdującym się w Częstochowie, przy ul. Wojska Polskiego 63 – przy uwzględnieniu obowiązujących ustawowo limitów płatności gotówkowych,
  • odroczony termin płatności (tzw. kredyt kupiecki), w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Sprzedawcę – z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa. w pkt 4 poniżej.
  • za pobraniem, przy odbiorze Zamówionego Towaru.
 3. Kwota kredytu kupieckiego zostanie każdorazowo ustalona przez Sprzedawcę z danym Klientem. Realizacja zamówienia przekraczającego kwotę udzielonego przez Sprzedawcę danemu Klientowi kredytu kupieckiego, możliwa jest jedynie po uprzedniej zapłacie przez Klienta w całości wszystkich dotychczasowych zobowiązań, w tym także tych niewymagalnych. Zwłoka w płatności powyżej 14 dni, powoduje utratę przez Klienta kredytu kupieckiego i możliwości odroczonej płatności za zamówienie.
 4. Sprzedawca zastrzega, że warunkiem realizacji pierwszych trzech zamówień danego Klienta jest opłacenie każdego z nich przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy na podstawie wystawionej faktury pro-forma (przedpłata).
 5. W przypadku niektórych Towarów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 6. Sprzedawca w przypadku niektórych Towarów, a w szczególności Towarów dostępnych na zamówienie, zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki celem uruchomienia Zamówienia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo indywidualnego ustalania z Klientem terminów płatności wynoszących od 7 do 60 dni i udzielania rabatów na rzecz poszczególnych Klientów.

VI. DOSTAWA

 1. Realizacja Zamówienia wynosi od 24 do 48 godzin od daty wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, za wyjątkiem odroczonego terminu płatności. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od ilości złożonych zamówień. Sprzedawca zastrzega sobie prawo indywidualnego ustalania z Klientem terminu Realizacji danego Zamówienia.
 2. Sprzedawca realizuje dostawy Zamówień na terenie Polski, jak również po indywidualnych ustaleniach między Sprzedawcą a Klientem na terenie Unii Europejskiej.
 3. Dostawa Towarów odbywa się na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres.
 4. Sprzedawca udostępnia następujące metody dostawy:
  • za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej: DPD, DHL, Raben.;
  • za pośrednictwem kuriera Klienta – wymagane jest uprzednie przesłanie Sprzedawcy listu przewozowego;
 5. Możliwy jest odbiór osobisty Zamówionego Towaru w Magazynie znajdującym się przy ul. Głównej 142 w Częstochowie. Odbiór osobisty możliwy jest w dni robocze do godz. 14:00. Jeśli zamówienie zostało złożone w dniu roboczym do godz. 11:00, odbiór osobisty możliwy jest w tym samym dniu roboczym, natomiast odbiór zamówień złożonych po godz.11:00 dnia roboczego możliwy jest w następnym dniu roboczym, do godz. 14:00. W wyjątkowych przypadkach, Sprzedawca poinformuje Klienta telefonicznie o innej dacie odbioru Zamówionego Produktu.
 6. Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy, wagi i wymiarów paczki. Koszty dostawy są wskazywane na Platformie podczas składania zamówienia.
 7. W przypadku dostawy realizowanej za pośrednictwem firmy kurierskiej, kurier nie ma obowiązku samodzielnie wnosić do lokalu Klienta towarów o wadze powyżej 30 kg.
 8. Klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności kuriera, czy towar nie posiada uszkodzeń powstałych w transporcie oraz czy wydany towar jest zgodny z Zamówieniem. W razie stwierdzenia uszkodzeń towaru lub jego niezgodności z zamówieniem, Klient wraz z kurierem spisują protokół szkody. W przypadku niezachowania opisanej procedury, reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie nie będą uwzględniane.
 9. Klient jest w pełni odpowiedzialny za dopełnienie w imieniu Sprzedawcy obowiązku informacyjnego wynikającego z artykułu 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) względem osób których dane przekazuje Sprzedawcy. W szczególności w stosunku:
  • do odbiorców końcowych do których kierowane są przesyłki;
  • pracowników Klienta odpowiedzialnych za współpracę ze Sprzedawcą.

VII. WYŁĄCZENIE RĘKOJMI

Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. Akceptując niniejszy Regulamin Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego zapisu i wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi.

VIII. REZYGNACJA Z POSIADANIA KONTA

 1. Każdy Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z Konta.
 2. Rezygnację należy przesłać z adresu e-mail podanego podczas rejestracji na adres: marcin.suliga@eko-light.com
 3. Sprzedawca rozpatruje rezygnacje w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 4. Sprzedawca może odmówić usunięcia Konta w przypadku:
  • posiadania przez Klienta nierozliczonych płatności względem Sprzedawcy;
  • podejrzenia działania na szkodę Sprzedawcy w ramach Platformy;
  • posiadania niezrealizowanych Zamówień przypisanych do Konta;
  • sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, w którym dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wiążę się z aktywnością Klienta na Platformie.
 5. Usunięcie Konta jest operacją nieodwracalną. Wszystkie informację przypisane zostają usunięte.
 6. Sprzedawca może ograniczyć dostęp lub usunąć Konto w przypadku:
  • nieterminowego regulowania płatności przez Klienta;
  • niepoprawnych lub nieaktualnych danych podanych przez Klienta;
  • działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy;
  • naruszeń postanowień Regulaminu;
  • braku zamówień w okresie kolejnych następujących po sobie 6 miesięcy.

IX. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną poniższe usługi:
  • kontakt poprzez formularz;
  • prowadzenie Konta;
  • newsletter.
 2. Usługa:
  1. kontakt poprzez formularz – polega na wysyłce przez Klienta wiadomości za pośrednictwem formularzy interaktywnych zawartych na stronach internetowych Platformy. Zawarcie umowy następuje w momencie skorzystania przez Klienta z formularza kontaktowego;
  2. prowadzenie Konta – polega na udostępnieniu Platformy z możliwością składania zamówień, przeglądania asortymentu, podglądu historii zamówień, edycji danych, poboru faktur etc. Do zawarcia umowy dochodzi w sposób opisany w rozdziale III;
  3. newsletter – to usługa świadczona za zgodą Klienta, obejmuje otrzymywanie przez Klienta, który udostępnił Sprzedawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i usług, w tym w szczególności informacji o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych. Rejestrując Konto na Platformie i podając adres e-mail, Klient wyraża zgodę na świadczenie przez Sprzedawcę usługi newsletter. Świadczenie tej usługi przez Sprzedawcę jest bezpłatne. Zawarcie umowy następuje w momencie aktywacji Konta Klienta na Platformie.
 3. Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwa jest w każdej chwili bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów, w następujący sposób:
  1. usługa kontakt poprzez formularz – poprzez zakończenie korzystania z formularzy interaktywnych;
  2. prowadzenie Konta – w sposób opisany w rozdziale VIII;
  3. newsletter – Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę na usługę newsletter i w tym celu winien wysłać na adres e-mail: marketing@milagrolighting.eu oświadczenie o rezygnacji z newslettera.
 4. Sprzedawca w przypadku wykrycia działania na szkodę, łamania przepisów prawa, łamania postanowień Regulaminu może w każdej chwili ograniczyć, zablokować lub usunąć Klientowi dostęp do usług określonych w pkt 1.
 5. Sprzedawca informuje Klienta o zablokowaniu bądź ograniczeniu dostępu do usług za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu.
 6. Usługi świadczone są w okresie aktywności konta Klienta na Platformie, jednak Sprzedawca może dostęp do nich ograniczać, blokować lub modyfikować informując o tym Klienta.

X. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Klient może zgłaszać reklamacje w związku z funkcjonowaniem platformy zakupowej i korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną. Reklamacje należy kierować na adres reklamacje@eko-light.com.
 2. Reklamacja musi zawierać informację pozwalające na weryfikację Klienta oraz dokładny opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca odpowiada na poprawnie złożoną reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 4. W przypadku złożenia reklamacji niekompletnej, Sprzedawca wzywa Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie do 7 dni.

XI. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest EKO-LIGHT TEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Główna 142, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001000227, posiadająca nr REGON: 241466051; NIP: 9492133319.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące Danych Osobowych zostały określone w Polityce Prywatności, która jest umieszczona na stronie internetowej: https://eko-light.com/

XII. LICENCJA NA WYKORZYSTANIE UTWORÓW

 1. Zakładając Konto Klient otrzymuje od Sprzedawcy nieodpłatną i niewyłączną licencję na wykorzystywanie w ramach swojej działalności handlowej i marketingowej, wyłącznie w sieci Internet, materiałów, zdjęć, grafik, opisów, nazw handlowych zamieszczonych na stronie https://b2b.eko-light.com/https://eko-light.com/ w zakresie, w jakim jest to niezbędne do oferowania w sieci Internet do dalszej sprzedaży oraz promocji towarów Sprzedawcy.
 2. Licencja udzielana jest na okres prowadzenia Konta.
 3. Okres licencji może zostać skrócony w przypadku naruszeń postanowień Regulaminu przez Klienta.
 4. Klient nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z utworów i materiałów zamieszczonych na stronie.
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta określonych w niniejszym Rozdziale warunków Licencji, Sprzedawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Licencji ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Sprzedawcy w wyniku niedotrzymania warunków udzielonej licencji.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by usługi świadczone w ramach Platformy były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Platformy w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.
 2. Klient zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim informacji handlowych, w tym w szczególności cenników, rabatów, ofert promocyjnych i danych technicznych pozyskanych w związku z posiadaniem konta na Platformie i współpracą ze Sprzedawcą.
 3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją towaru na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem towaru.
 4. Klient nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu ani zawartych umów.
 5. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. Zmiany dostępne są na Platformie po zalogowaniu się Klienta. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji. Sprzedawca uznaje, że Klient zaakceptował zmiany Regulaminu jeśli nie wypowiedział on umowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim.
 6. Wszelkie ewentualne spory wynikłe pomiędzy Klientem i Sprzedawcą oraz umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich. Sądem miejscowo właściwym będzie sąd siedziby Sprzedawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia: 18.04.2024 r.